BETSAFE KASYNO

BETSAFE KASYNO

BETSAFE KASYNO

Betsafe to zdecydowanie 1-a z najbardziej znanych na ziemi platform do uprawiania hazardu przez Internet. Niezale?nie czy mowa tutaj o zak?adach bukmacherskich, czy kasynie – Betsafe to uznana marka, kt?r? znaj? tak?e jednostki kompletnie niezwi?zane z hazardem.

Betsafe to platforma z bardzo d?ugim sta?em w bran?y – na raz pierwszy zosta?a uruchomiona ju? w 2006 r.. Betsafe najlepiej znamy prawdopodobnie z rynku zak?ad?w sportowych, gdzie jest to 1-a z najbardziej cenionych producent?w na ?wiecie, stawiana niedaleko takich gigant?w jak Unibet, Bet365, czy Ladbrokes.specjalny bonus betsafe Kasyno Betsafe r?wnie? jest jednak godne uwagi i wysoce plasuje si? w internetowych rankingach.

Przy Betsafe znajdziemy w regule wszystko czego chcemy – naprawd? atrakcyjne promocje, ca?kowite mn?stwo r??nego rodzaju konsol, unikatow? platform? do warsztat?w sportowych, a tak?e spotkamy si? z profesjonalnym podej?ciem do klienta. Jest to marka, kt?r? zdecydowanie mo?emy poleci? ka?demu – za? szczeg?lnie pocz?tkuj?cym graczom, jako ?e ci??ko o stron? internetow? lepiej skonstruowan? pod w stosunku do merytorycznym. Bez problemu odnajdziemy tutaj wszystkie informacje, jakich potrzebujemy.

Recenzja kasyna Betsafe

Betsafe to marka, kt?r? z pewno?ci? kojarzy ka?dy nas. Nawet osoby, kt?re nigdy nie by?y po ?aden spos?b zwi?zane z gr? w kasynie b?d? zak?adami bukmacherskimi powinny w tej chwili gdzie? kojarzy? charakterystyczne logotyp tej marki – czy to z reklam na koszulkach pi?karzy, czy r??norodnego rodzaju baner?w, kt?re wydob?dziemy na licznych stronach sieciowych.

Betsafe to bez w?tpienia mi?dzynarodowa podest, kt?ra obs?uguje graczy spo?r?d prawie stu r??nych kraj?w. Jak widzimy – nie skupia si? ona dlatego wy??cznie na rynku europejskim, ale obejmuje prawie pe?ny ?wiat – jest to absolutny gigant hazardu online. Betsafe zosta?o uruchomione na raz pierwsze w 2006 roku i stosunkowo b?yskawicznie zacz??o podbija? serca internaut?w. Marka wyrobi?a swoj? reputacj? przede wszystkim na zak?adach bukmacherskich, aczkolwiek samo kasyno te? jest niezwykle atrakcyjne i bardzo dobrze mierzone na wielu r??nych portalach – polskim i prosperuj?cymi za granic?.

Mi?dzynarodowe podej?cie kasyna Betsafe mo?emy ju? zauwa?y? po samych licencjach wymienionych na samym dole strony. Gracze ze Szwecji s? obs?ugiwani pod pewn? licencj?, gracze z Uk pod drug?, pozostali zawodnicy Europejscy pod malta?sk? Malta Gaming Authority (MGA), a gracze z Polski… czysto prawnie nawet nie maj? mo?liwo?? gra? w tym kasynie z uwagi na ustaw? hazardow? wraz z 2017 roku. Aczkolwiek firma zdecydowanie stara si? na temat zatrzymanie Polskich graczy – dlatego w?a?nie adres URL podany powy?ej dla internaut?w z Polski znacz?co si? r??ni

Sk?d?e taki zabieg? Ju? t?umaczymy. Jak wiemy – razem z wej?ciem nowej ustawy hazardowej w 2017 r. dost?p do stron hazardowych (przynajmniej tych, kt?re nie zaakceptowa? zgodzi?y si? na kooperacj? z rz?dem) zosta? zablokowany dla graczy z Naszego kraju (oczywi?cie, zmieniaj?c IP na np. Wielk? Brytani? lub Holandi? bez problemu wejdziemy na wi?kszo?? stron). Tym samym te? bukmacher Betsafe, aby u?atwi? dost?p polskim fanom i nie zmusza? ich do korzystania z VPN, przygotowa? dla nas oddzielny adres URL – wraz z dodatkow? liczb? na kra?cu.

Jak dlatego widzimy – kasyno i bukmacher Betsafe bez w?tpienia stara si? o zatrzymanie naszych graczy na swojej platformie. Nie stara si? o nich jednak wystarczaj?co silnie, aby otrzyma? polsk? autoryzacj? na oferowanie us?ug hazardowych. Chocia? nie mo?emy te? firmy za to wini?, gdy? wymagania jakie nale?y zaspokoi? ?eby j? otrzyma? b?d? do?? spore.

Ponadto warto tutaj odr??ni? ?wietn? sk?rk? platformy Betsafe oraz naprawd? przejrzyste roz?o?enie wszystkich element?w. Dzi?ki wstecz, ?e ca?y interfejs kasyna jest naprawd? przejrzysty, gracze, nawet ci pocz?tkuj?cy, nie zaakceptowa? b?d? mieli najmniejszych wraz z nawigacj? po platformie. Kr?tko m?wi?c – zar?wno z kasyna, jak i zak?ad?w bukmacherskich Betsafe korzysta si? rzeczywi?cie przyjemnie.

Na dodatek witryna internetowa Betsafe jest w pe?ni zoptymalizowana pod spodem urz?dzenia mobilne – mo?emy tutaj pogra? na naszych smartfonach i tabletach po co tylko chcemy. I to r?wnie komfortowo, jakie mo?liwo?ci z poziomu naszych urz?dze? stacjonarnych. Ponadto strona wczytuje si? r?wnie dobrze dzi?ki ka?dym z system?w operacyjnych – iOS, Android jak i r?wnie? Windows.

Ca?kiem ju? jednak o tematach technicznych. Przejd?my do przyjemniejszych rzeczy – np. po co tutaj w rzeczywisto?ci mamy mo?liwo?? zagra?? Ju? m?wimy.

W kasynie Betsafe mo?emy zagra? w wideo sloty, ruletk?, gry jackpot, gry sto?owe, gry doskona?e, blackjacka, wideo pokera i gry na ?ywo. Kasyno nie podaje jednak ilo?ci dostawc?w oprogramowania i tym samym nie pozwala posortowa? gier po zale?no?ci od dostawcy. Wiemy jednak, ?e jest pierwotnego przynajmniej 20 i istniej? to w szczeg?lno?ci: Barcrest, Big Time Gaming, Blueprint, Elk Studios, Red Tiger, Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, Evolution Gaming, Yggdrasil, Play’N Go, Quickspin, Playtech.

Ponadto, nawet je?li zak?ady bukmacherskie nie s? naszym kluczowym przedmiotem zainteresowania, zdecydowanie powinno si? jest zaznajomi? si? wraz z platform? do zak?ad?w sportowych Betsafe. Jest to pewien z najlepszych bukmacher?w na ?wiecie z solidnymi kursami i naprawd? ogromn? kolekcj? sport?w. Mo?emy tutaj obstawi? mi?dzy innymi takie sporty jak: pi?ka no?na, tenis ziemny, hokej na lodzie, koszyk?wka, bilard, kolarstwo, krykiet, za? nawet Pesapallo (kompletnie nieznan? dla wi?kszo?ci os?b dyscyplin?).

Jak widzimy – mo?liwo?ci je?li rozchodzi o zak?ady bukmacherskie w Betsafe s? naprawd? ogromne. Mo?emy tutaj obstawi? faktycznie ka?d? dyscyplin?, jak? jest. Naturalnie, najwi?ksz? ilo?ci? zdarze? wyr??nia si? pi?ka no?na – na czas notowania recenzji do obstawienia wydaje si? by? prawie 12 000 zdarze?!

Ponadto powinno si? tutaj wspomnie? o ?wietnej platformie do zak?ad?w sportowych na ?ywo. Dzia?a ona naprawd? szybko i fachowo, wszystkie elementy s? faktycznie przejrzyste i ilo?? wydarze? oraz dyscyplin r?wnie? wydaje si? naprawd? spora.

Co jeszcze sprawia, ?e platforma Betsafe jest tak dobra? Naprawd? rozbudowana poda? promocyjna! Poni?ej zamieszczamy ewidencj? wszystkich promocji z kt?rych mo?emy skorzysta?.

Promocje sportowe:

Witaj w Betsafe – czyli bonus powitalny zr?wnowa?ony 100% kwoty depozytu s?u??ce do 200 z?. Wybierz w?asny turniej – co tydzie? we? udzia? w nowatorskim turnieju. Sportowy tydzie? – co tydzie? zak?ad on-line bez ryzyka do 20 z?otych oraz 5 darmowych spin?w na slot Twin Spin. Nieregularne promocje z szansie jakiego? wydarzenia, np. na czas pisania recenzji jest to zak?ad bezpiecznie r?wny 20 z? na bitw? G?owacki kontra Briedis. Rabaty kasynowe:

Nadprogram powitalny – trzy bonusy od depozytu do ??cznie nawet 4000 z? plus darmowe spiny. Magiczne combo – graj o cz??? puli r?wnej 100 000 z?. Zafunduj sobie bezp?atne spiny – codziennie poniek?d 25 darmowych spin?w do 9 topowych gier po kasynie Betsafe. Zanim aczkolwiek rozpoczniemy gr?, wskazane jest zaznajomi? si? z obowi?zuj?cymi w platformie Betsafe zasadami.

Pierwsz? rzecz? o kt?rej musimy tutaj nie zapomina? jest zasada m?wi?ca na temat nieaktywno?ci. Konto za nieaktywne uznaje si?, gdy nie zaakceptowa? logujemy si? do niego przez okres 12 miesi?cy lub d?u?ej. Betsafe, w przeciwie?stwie do niekt?rych kasyn, nie wyklucza jednak nieaktywnych kont. Chocia? nalicza stosown? op?at? administracyjn? za ka?dy miesi?c nieaktywno?ci, licz?c od 13 miesi?ca nieaktywno?ci. Taka op?ata jest r?wna 5 EUR.

Drugim istotnym aspektem jest kwestia weryfikacji to?samo?ci. Aby m?c gra? na platformie Betsafe i bez ogranicze? wp?aca? oraz wyp?aca? nak?ady b?dziemy musieli pomy?lnie uko?czy? weryfikacj? to?samo?ci. Nie jest to ani troch? skomplikowany proces i wystarczy, ?e istniejemy w stanie przes?a? skan swojego dokumentu to?samo?ci (paszport, dow?d osobisty, prawo jazdy) jak i r?wnie? potwierdzi? nasz odno?nik zamieszkania – wystarczy do tego np. wyci?g z banku.

Tym samym warto tutaj przypomnie? uniwersaln? dla w zasadzie wszelkich kasyn i zak?ad?w bukmacherskich regu?? – mo?emy mie? tylko jedno konto na jedn? to?samo?? / 1 adres IP / 1 gospodarstwo domowe. Nie powinni?my stara? si? zak?ada? wi?cej ni? jednego konta, poniewa? ryzykujemy utrat? obu. Poza tym ze wzgl?du na wym?g weryfikacji i tak nie jeste?my w b?dzie nic zrobi? z wy?sz? ilo?ci? kont je?eli nie zaakceptowa? zostan? one zweryfikowane.

Na koniec powinno si? tutaj tak?e wspomnie? na temat obs?udze klienta Betsafe, w sensie technicznym naprawd? profesjonalna. Kontakt z pracownikami Betsafe to zadbana przyjemno?? i mo?emy stanowi? pewni, ?e szybko rozwi??? oni nasz problem lub nakieruj? na odpowiedni? koncepcj?.

Obs?uga kontrahenta Betsafe jest oczywi?cie osi?galna w j?zyku polskim – aczkolwiek nale?y zauwa?y?, i? z polskim supportem mo?emy nawi?za? kontakt wy??cznie przy godzinach od 11: 00 do 18: 00.

Bonus powitalny w kasynie Betsafe

Bonus powitalny w Betsafe to co?, z czym koniecznie musimy si? zapozna?. W Betsafe odr??niamy jednak dwie oferty powitalne – jedn? skierowan? a? do graczy kasyna, a g??wn? skierowan? do graczy zak?ad?w bukmacherskich.

Oba te bonusy s? bonusami od depozytu, kt?rych warto?? jest zale?na od kwoty naszego depozytu. Na wz?r, je?eli w przypadku bonusu r?wnego 100% kwoty depozytu wp?acimy 200 z? – otrzymamy drugie tyle (200 z?) na gr?. Je?li jednak przyk?adowy bonus sta?by si? r?wny 50% kwoty depozytu, przy wp?acie 200 z? otrzymaliby?my zaledwie 100 z? w postaci ?rodk?w bonusowych.

Wszystkie bonusy od depozytu dzia?aj? na tej samej zasadzie. Musimy jednak pami?ta?, ?e wielu z tych bonus?w b?dzie tak?e ograniczony do danej kwoty. Na przyk?ad bonus sportowy jest ograniczony do dwie st?wy z? – oznacza to, ?e bez wzgl?du na to ile wp?acimy, czy b?dzie to 300, 500, czy 1000 z? – w zakresie ?rodk?w bonusowych i tak otrzymamy maksymalnie 200 z?.

Proste, prawda? Wreszcie musimy ju? tylko pami?ta? na temat warunkach obrotu. Obr?t to nic innego jak suma razy jak? musimy zagra? za sum? otrzymanego bonusu b?d? sum? bonusu plus kwalifikuj?cego depozytu, aby zdo?a? wyp?aci? ?rodki bonusowe. Przejd?my ju? jednak do prezentowania poszczeg?lnych promocji.

Bonus na zak?ady bukmacherskie

Bonus powitalny na zak?ady bukmacherskie jest r?wny 100% kwoty depozytu do dwie?cie z?. Jest to bardzo prosta promocja – wp?acamy, dostajemy drugie tyle jak i r?wnie? obstawiamy. Musimy jednak pami?ta? o kilku istotnych detalach.

Przede ka?demu zanim b?dziemy mogli wyp?aci? u?ywane przez nas ?rodki z kasyna, pozostaniemy musieli spe?ni? wymagania obrotu bonusem, kt?re s? r?wne 8 razy kwota bonusu.

Drugim zasadniczym czynnikiem jest to, ?e do obrotu licz? si? tylko zdarzenia o kursie minimum 1. 50. Dzi?ki spe?nienie warunk?w obrotu mamy 30 dni, licz?c od momentu jego otrzymania. Je?eli zadecydujemy si? anulowa? bonus, stracimy zar?wno ca?y bonus, jak i r?wnie? wszystkie wygrane pochodz?ce z zak?ad?w postawionych za ?rodki bonusowe.

Bonus na kasyno

Bonus kasynowy w Betsafe jest trzycz??ciowy. Co to oznacza? Oznacza to, ?e mo?emy tutaj skorzysta? nie tylko z jednego, natomiast a? z trzech rozmaitych bonus?w.

G??wna cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% kwoty depozytu do 1000 z? + 10 du?ych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Druga cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 50% kwoty depozytu do 1000 z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Trzecia i ostatnia cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% sumy depozytu do nawet 2000 z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest.

Jakim sposobem widzimy, jest to jedna z tych promocji, kt?ra nie traci na atrakcyjno?ci, a wraz zyskuje, bo to w?a?nie ten trzecia cz??? bonus jest najwi?kszy i potencjalnie najbardziej lukratywny. To bez w?tpienia jedna z lepszych ofert powitalnych spo?r?d jakimi mo?emy si? spotyka? w bran?y.

Nim jednak do niej przyst?pimy musimy wpierw zapozna? si? z kilkoma kluczowymi regu?ami.

Oferta powitalna jest skierowana wy??cznie do nowych u?ytkownik?w i roni wa?no?? 30 dni wed?ug rejestracji – mamy wi?c tylko miesi?c, aby skorzysta? z promocji. Minimalna suma depozytu kwalifikuj?ca nas a? do wzi?cia udzia?u w reklamy to 15 z?. Depozyty z?o?one za po?rednictwem portfeli Skrill i Neteller nie kwalifikuj? si? do promocji. Nie zaakceptowa? mo?emy sobie wybra? wraz z kt?rej z cz??ci oferty powitalnej chcieliby?my skorzysta?. Odblokowuj? si? ono kolejno – pierwszy bonus odblokowuje inny, a drugi odblokowuje trzecia cz???. Zanim b?dziemy mogli wyp?aci? swoje ?rodki bonusowe i pochodz?ce z nich wygrane musimy wpierw spe?ni? wymagania obrotu, kt?re s? r?wne 40 razy kwota bonusu.

Na dokonanie obrotu mamy 30 dni, licz?c od momentu swoim otrzymania. Warto tutaj r?wnie? zauwa?y?, ?e nie ka?de gry licz? si? a? do obrotu podobnie. Jest tutaj ca?kiem du?a rozbie?no?? przy zale?no?ci od tego, jaki rodzaj gry wybrali?my.

Video sloty i automaty licz? si? w 100%. Rozrywki na ?ywo licz? si? w 20%. Ruletka wa?ny jest w 10% (wyj?tkiem wydaje si? by? ruletka na ?ywo, Red Dog, Caribbean Stud i kilka wi?cej gier). Blackjack liczy si? w 5% (wyj?tkiem jest blackjack w ?ywo, Pontoon, Baccarat jak i r?wnie? kilka wi?cej gier). Jak innymi s?owy, ?e dana uciecha liczy si? do wymaga? obrotu tylko w 20% lub 5%? Na przyk?ad – stawiaj?c 5 z? dzi?ki sloty, do obrotu wliczone zostanie pe?ne 5 z?otych (100% postawionej kwoty). O ile jednak postawimy np. na ruletk?, przy zak?adzie r?wnym 5 z? wliczy nam si? zaledwie 50 gr (10% postawionej kwoty).

Przed skorzystaniem spo?r?d kt?rejkolwiek z promocji powitalnych nale?y zaznajomi? si? z regulaminem. Znajdziemy tam bardziej drobiazgowe informacje odno?nie promocji, pomi?dzy innymi to, jakie rozrywki zosta?y wy??czone z promocji i w jakim stopniu.

No Comments

Post A Comment